زانو90درجه روپیچ پرسی3/4*20

2،278،705 

نیو,یزد,پنج لایه,10سال گرانتی,زانو90درجه روپیچ پرسی3/4*20