زانو90درجه روپیچ پرسی1*25اینچ نیوپایپ

3،950،000 

نیو,یزد,پنج لایه,10سال گرانتی,زانو90درجه روپیچ پرسی,