زانو90درجه روپیچ پرسی1/2*16

1،515،664 

زانو90درجه روپیچ پرسی1/2*16