بست سقفی 110

270،000 

مناسب برای مهار کردن فاضلابی پولیکا پوشفیت

ارزان بودن بست به علت ته انباری اجناس می باشد واز نظر کیفیت مشکلی ندارد